Mga Pagdiriwang na Hindi Nakalulugod sa Diyos

Mga Pagdiriwang na Hindi Nakalulugod sa Diyos

“Patuloy ninyong tiyakin kung ano ang kaayaaya sa Panginoon.”—EFESO 5:10.


“SASAMBAHIN ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat, sa katunayan, hinahanap ng Ama ang mga tulad nito upang sumamba sa kaniya,” ang sabi ni Jesus. (Juan 4:23) Kapag nakahanap si Jehova ng gayong mga indibiduwal—gaya mo—inilalapit niya sila sa kaniya at sa kaniyang Anak. (Juan 6:44) Isa itong malaking karangalan! Gayunman, para sa mga umiibig sa katotohanan ng Bibliya, dapat na “patuloy [nilang] tiyakin kung ano ang kaayaaya sa Panginoon,” sapagkat si Satanas ay eksperto sa panlilinlang.—Efeso 5:10; Apocalipsis 12:9.

2 Tingnan natin ang nangyari noon malapit sa Bundok Sinai nang hilingin ng mga Israelita kay Aaron na igawa sila ng isang diyos. Pinagbigyan sila ni Aaron at iginawa nga sila ng ginintuang guya pero pinalabas niyang kumakatawan ito kay Jehova. “May isang kapistahan para kay Jehova bukas,” ang sabi niya. Binale-wala ba ni Jehova ang pagsasamang ito ng tunay na relihiyon at ng huwad na relihiyon? Hindi. Sa katunayan, mga tatlong libong mananamba sa idolo ang iniutos niyang patayin. (Exodo 32:1-6, 10, 28) Anong aral ang matututuhan natin dito? Kung gusto nating manatili sa pag-ibig ng Diyos, dapat na “huwag [tayong] humipo ng anumang bagay na marumi” at huwag hayaang mabahiran ng anumang kasinungalingan ang katotohanan.—Isaias 52:11; Ezekiel 44:23; Galacia 5:9.

3 Nakalulungkot, nang mamatay ang mga apostol, na nagsilbing bantay laban sa apostasya, ang mga nag-aangking Kristiyano na walang pag-ibig sa katotohanan ay nagsimulang magsagawa ng mga paganong kaugalian, pagdiriwang, at kapistahan, na ayon sa kanila’y para na rin sa mga Kristiyano. (2 Tesalonica 2:7, 10) Habang sinusuri mo ang mga pagdiriwang na ito, pansinin kung paano ipinapakita ng mga ito ang espiritu ng sanlibutan, hindi ang espiritu ng Diyos. Sa pangkalahatan, pare-pareho lamang ang layunin ng mga pagdiriwang ng sanlibutan: Ginagawa nitong kaakit-akit ang mga makalamang pagnanasa, at itinataguyod ang espiritismo at mga paniniwala ng huwad na mga relihiyon—ang mga pagkakakilanlan ng “Babilonyang Dakila.” (Apocalipsis 18:2-4, 23) Tandaan din na nakita mismo ni Jehova ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga paganong relihiyon na pinagmulan ng maraming popular na kaugalian. Walang alinlangan, kasuklam-suklam din sa kaniya ang gayong mga pagdiriwang sa ngayon. Tiyak ngang napakahalaga sa atin ng pananaw ng Diyos sa bagay na ito!—2 Juan 6, 7.

4 Bilang mga tunay na Kristiyano, alam natin na may ilang pagdiriwang na hindi nakalulugod kay Jehova. Pero kailangan talagang maging determinado tayo na huwag masangkot sa mga ito. Kung babalikan natin ang dahilan kung bakit hindi nalulugod si Jehova sa ganitong mga pagdiriwang, magiging mas matatag ang ating pasiyang iwasan ang anumang bagay na hahadlang sa atin para makapanatili sa pag-ibig ng Diyos.

PASKO—IBANG KATAWAGAN SA PAGSAMBA SA ARAW

5 Walang binabanggit sa Bibliya na ipinagdiwang ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Sa katunayan, ni wala ngang nakaaalam sa eksaktong petsa ng kaniyang kapanganakan. Pero makatitiyak tayong hindi siya isinilang noong Disyembre 25, na panahon ng taglamig sa lugar kung saan siya isinilang. Una sa lahat, iniulat ni Lucas na noong isilang si Jesus, ang “mga pastol [ay] naninirahan sa labas” at nagbabantay sa kanilang mga kawan. (Lucas 2:8-11) Kung buong taon silang “naninirahan sa labas,” hindi magiging kapansin-pansin ang detalyeng ito. Pero dahil umuulan at nagyeyelo sa Betlehem kung taglamig, ang mga kawan ay ipinapasok sa kulungan at ang mga pastol ay tiyak na hindi ‘maninirahan sa labas.’ Isa pa, pumunta sina Jose at Maria sa Betlehem dahil iniutos ni Cesar Augusto na magparehistro ang mga tao. (Lucas 2:1-7) Malabong mangyari na ang mga taong galít sa pamamahala ng Roma ay uutusan pa ni Cesar na maglakbay sa mga lunsod ng kanilang mga ninuno kung kailan napakalamig ng panahon.

6 Nagmula ang Pasko, hindi sa Kasulatan, kundi sa sinaunang paganong mga kapistahan, gaya ng Romanong Saturnalia, isang pagdiriwang na iniaalay kay Saturn, ang diyos ng agrikultura. Gayundin naman, ayon sa kalkulasyon ng mga deboto ng diyos na si Mithra, ipinagdiriwang nila ang Disyembre 25 bilang “kapanganakan ng di-malulupig na araw,” ang sabi ng New Catholic Encyclopedia. “Nagsimula ang Pasko sa panahon na napakalakas ng impluwensiya ng pagsamba sa araw sa Roma,” mga tatlong siglo pagkamatay ni Kristo.

7 Sa pagdiriwang na ito, ang mga pagano ay nagpapalitan ng mga regalo at nagsasalu-salo—mga kaugaliang ginagawa pa rin ngayon tuwing Pasko. Pero ang pagbibigayang ito ng regalo ay hindi kasuwato ng sinasabi sa 2 Corinto 9:7: “Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” Ang mga tunay na Kristiyano ay nagbibigay udyok ng pag-ibig. Ang kanilang pagbibigay ay hindi nakadepende sa isang partikular na petsa at hindi sila umaasa ng kapalit. (Lucas 14:12-14; Gawa 20:35) Isa pa, napahahalagahan nilang hindi sila napapabigatan ng labis-labis na paghahanda at ng pagkakabaon sa utang sa tuwing darating ang Pasko.—Mateo 11:28-30; Juan 8:32.

8 Pero, baka ikatuwiran ng ilan na nagregalo ang mga astrologo kay Jesus para sa kaniyang kapanganakan. Gayon nga ba? Hindi. Nagbigay sila ng regalo bilang pagkilala sa isang importanteng tao, isang karaniwang kaugalian noong panahon ng Bibliya. (1 Hari 10:1, 2, 10, 13; Mateo 2:2, 11) Sa katunayan, pumunta sila kay Jesus hindi noong gabing isilang siya. Dumalaw sila kay Jesus noong nasa bahay na siya at wala na sa sabsaban, at hindi na rin siya isang bagong-silang na sanggol.

ANG SINASABI NG BIBLIYA TUNGKOL SA PAGDIRIWANG NG MGA KAPANGANAKAN

9 Bagaman napakasaya kapag may isinilang na sanggol, walang binabanggit ang Bibliya na nagdiwang ng araw ng kapanganakan ang mga lingkod ng Diyos. (Awit 127:3) Nakaligtaan lamang kayang iulat ito sa Bibliya? Hindi, dahil binanggit nito ang dalawang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan—ang kay Paraon ng Ehipto at ang kay Herodes Antipas. (Genesis 40:20-22; Marcos 6:21-29) Pero parehong hindi maganda ang nangyari sa dalawang pagdiriwang na ito—lalo na ang kay Herodes Antipas, yamang sa okasyong ito pinugutan ng ulo si Juan na Tagapagbautismo.

10 Ganito ang sinasabi sa The World Book Encyclopedia: “Itinuturing ng sinaunang mga Kristiyano na ang selebrasyon ng kapanganakan ninuman ay isang kaugaliang pagano.” Halimbawa, naniniwala ang mga Griego noong sinaunang panahon na may isang espiritung nagbabantay sa isang tao habang isinisilang siya. Naniniwala rin silang ipagsasanggalang ng espiritung ito ang taong iyon habang-buhay. Ang espiritung iyon ay “may misteryosong kaugnayan sa diyos na siyang may kaarawan sa mismong araw kung kailan isinilang ang indibiduwal,” ang sabi ng aklat na The Lore of Birthdays. Matagal na ring iniuugnay sa astrolohiya at horoscope ang mga araw ng kapanganakan.

11 Ang mga kaugalian sa pagdiriwang ng kapanganakan ay iniwasan ng mga lingkod ng Diyos noon dahil sa kanilang sinusunod na mga simulain, hindi lamang dahil sa pagano at espiritistikong pinagmulan nito. Bakit? Sapagkat sila’y mapagpakumbaba at hindi nila itinuturing na napakaimportante ng kanilang pagsilang anupat dapat itong ipagdiwang. (Mikas 6:8; Lucas 9:48) Sa halip, niluluwalhati nila si Jehova at pinasasalamatan siya dahil sa mahalagang kaloob na buhay.—Awit 8:3, 4; 36:9; Apocalipsis 4:11.

12 Ang lahat ng namatay na tapat sa Diyos ay nasa kaniyang alaala, at tiyak na bubuhayin silang muli sa hinaharap. (Job 14:14, 15) Sinasabi ng Eclesiastes 7:1: “Ang pangalan ay mas mabuti kaysa sa mainam na langis, at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan.” Ang ating “pangalan” ay ang magandang reputasyong natamo natin dahil sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Kapansin-pansin, hindi ang kapanganakan ng sinuman ang iniutos na alalahanin ng mga Kristiyano kundi ang kamatayan ni Jesus, na nagtataglay ng bukod-tanging “pangalan” na napakahalaga sa ating kaligtasan.—Lucas 22:17-20; Hebreo 1:3, 4.

EASTER—BALATKAYONG PAGSAMBA SA DIYOS NG PAG-AANAK

13 Sinasabing ang Easter ay pagdiriwang sa pagkabuhay-muli ni Kristo pero ang totoo, nagmula ito sa huwad na relihiyon. Ang mismong pangalang Easter ay iniuugnay kay Eostre, o Ostara, ang kinikilalang diyosa ng bukang-liwayway at ng tagsibol ng mga Anglo-Saxon. At ano naman ang koneksiyon ng mga itlog at kuneho sa Easter? Ang mga itlog ay “ginagamit na mga sagisag ng bagong buhay at pagkabuhay-muli,” ang sabi ng Encyclopædia Britannica, samantalang ang mga kuneho naman ay matagal nang sumasagisag sa pag-aanak. Samakatuwid, ang Easter ay talagang isang ritwal sa pag-aanak na balatkayong pagdiriwang ng pagkabuhay-muli ni Kristo.

14 Sasang-ayunan kaya ni Jehova ang paggamit ng nakapandidiring ritwal sa pag-aanak para alalahanin ang pagkabuhay-muli ng kaniyang Anak? Hinding-hindi! (2 Corinto 6:17, 18) Sa katunayan, ni hindi nga iniuutos o ipinahihintulot ng Kasulatan na alalahanin ang pagkabuhay-muli ni Jesus. Kung aalalahanin ito at tatawagin pang Easter, labis na kawalang-pakundangan na ito sa Diyos.

HINDI SINASANG-AYUNAN NG DIYOS ANG HALLOWEEN

15 Karaniwan nang iniuugnay ang Halloween—na tinatawag ding All Hallows’ Eve o bisperas ng Todos los Santos—sa mga mangkukulam, tiyanak, at iba pang nakakatakot na mga dekorasyon. Ang pagdiriwang na ito ay nagmula sa mga Celt ng Britanya at Ireland noong sinaunang panahon. Kapag kabilugan ng buwan, sa araw na pinakamalapit sa Nobyembre 1, ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Samhain, na nangangahulugang “Katapusan ng Tag-init.” Naniniwala sila na sa kapistahan ng Samhain, nakakatawid sa daigdig ng tao ang mga espiritu. Ang mga espiritung ito, kapuwa mabuti at masama, ay gumagala-gala sa lupa. Naniniwala rin ang mga Celt na ang mga kaluluwa ng patay ay bumabalik sa kani-kanilang tahanan, at ang mga pamilya ay naglalabas ng pagkain at inumin para sa kanilang mga bisitang multo upang payapain ang mga ito. Kaya sa ngayon, kapag ang mga batang nakakostiyum ng multo o mangkukulam ay pumupunta sa mga bahay para bantaan ang may-bahay na gagawa sila ng kalokohan kapag hindi sila binigyan ng regalo, wala silang kamalay-malay na ipinagpapatuloy nila ang mga ritwal ng Samhain.

PANATILIHING MALINIS ANG ARAW NG INYONG KASAL

16 Di-magtatagal, “wala nang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ang maririnig pang muli sa [Babilonyang Dakila].” (Apocalipsis 18:23) Bakit? Sapagkat mawawala na mismo ang Babilonyang Dakila, pati na ang mga espiritistikong gawain nito, na nagpaparumi na sa pag-aasawa sa araw pa lamang ng kasal.—Marcos 10:6-9.

17 Ang bawat bansa ay may kani-kaniyang kaugalian. Ang ilang kaugalian na parang wala namang masama ay baka nagmula sa Babilonikong mga gawain na diumano’y magdadala ng ‘suwerte’ sa mga ikinasal o sa kanilang mga bisita. (Isaias 65:11) Ang isa sa mga tradisyong ito ay ang paghahagis ng bigas o ng iba pang bagay. Ang gawaing ito ay baka nagmula sa paniniwalang pinapayapa ng pagkain ang masasamang espiritu upang hindi gawan ng masama ang mag-asawa. Bukod dito, ang bigas ay malaon nang may mahiwagang kaugnayan sa pag-aanak, kaligayahan, at pagkakaroon ng mahabang buhay. Maliwanag na iiwasan ng lahat ng gustong manatili sa pag-ibig ng Diyos ang gayong maruruming kaugalian.—2 Corinto 6:14-18.

18 Iniiwasan din ng mga lingkod ni Jehova ang makasanlibutang mga gawain na maaaring mag-alis ng dignidad sa mga Kristiyanong kasalan at handaan sa kasal o na maaaring makabagabag sa budhi ng iba. Halimbawa, iniiwasan nilang magbigay ng mga mensaheng may halong panunuya o mahahalay na pahiwatig at ng di-magandang pagbibiro o mga komentong magdudulot ng kahihiyan sa bagong kasal at sa iba. (Kawikaan 26:18, 19; Lucas 6:31; 10:27) Iniiwasan din nila ang magagarbong handaan na nagpapakita ng “pagpaparangya ng kabuhayan ng isa,” hindi ng kapakumbabaan. (1 Juan 2:16) Kung nagpaplano kang magpakasal, huwag na huwag mong kalilimutan na gusto ni Jehova na maging isang espesyal at masayang okasyon ang iyong kasal anupat wala kang anumang bagay na pagsisisihan kapag inaalaala mo ito.

PAGTO-TOAST—MAY KAUGNAYAN BA SA RELIHIYON?

19 Naging kaugalian na sa mga kasalan at iba pang mga salu-salo ang pagto-toast. Ganito ang sinasabi ng 1995 International Handbook on Alcohol and Culture: “Ang pagto-toast . . . ay malamang na walang kinalaman sa relihiyon ngayon, pero galing ito sa sinaunang kaugalian na paghahandog ng inumin kung saan isang sagradong likido ang inihahain sa mga diyos . . . kapalit ng isang kahilingan, isang panalangin na ibinubuod sa mga salitang ‘mahabang buhay!’ o ‘para sa iyong kalusugan!’”

20 Oo, baka hindi naiisip ng maraming tao na ang pagto-toast ay may kaugnayan sa relihiyon o pamahiin. Pero ang kaugalian na pagtataas ng baso ng alak ay maituturing pa ring paghiling sa “langit”—sa isang diyos—ng pagpapala sa paraang hindi kasuwato ng Kasulatan.—Juan 14:6; 16:23.

“KAYONG MGA UMIIBIG KAY JEHOVA, KAPOOTAN NINYO ANG KASAMAAN”

21 Ang mabilis na pagbaba ng mga pamantayan ng sanlibutan sa ngayon—isang kalakarang tuwiran o di-tuwirang itinataguyod ng Babilonyang Dakila—ay kitang-kita sa mga bansang nag-iisponsor ng taunang mga parada o Mardi Gras, mga kapistahang nagtatampok ng malalaswang pagsasayaw at nagtatanghal pa nga ng istilo ng buhay ng mga bakla at tomboy. Nararapat ba sa isang “umiibig kay Jehova” na pumunta o manood ng gayong mga parada? Kung siya ay pupunta o manonood nito, ipinapakita ba niya na talagang kinapopootan niya ang masama? (Awit 1:1, 2; 97:10) Napakabuti nga kung matutularan natin ang saloobin ng salmista na nanalangin: “Palampasin mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan”!—Awit 119:37.

22 Kapag may ginaganap na pagdiriwang ng sanlibutan, iiwasan ng isang Kristiyano ang paggawing magbibigay ng impresyon na nakikisali siya sa pagdiriwang. “Kayo man ay kumakain o umiinom o gumagawa ng anupaman,” ang isinulat ni Pablo, “gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos.” (1 Corinto 10:31; tingnan ang kahong “Gumawa ng Matatalinong Desisyon,” sa pahina 158-9.) Pero kapag ang isang kaugalian o pagdiriwang ay maliwanag na wala namang kaugnayan sa huwad na relihiyon, pulitika o pagiging makabayan, at hindi labag sa mga simulain ng Bibliya, nasa indibiduwal na Kristiyano ang pagpapasiya kung makikisali siya rito. Kasabay nito, isasaalang-alang din niya ang damdamin ng iba para hindi siya makatisod.

LUWALHATIIN ANG DIYOS SA SALITA AT GAWA

23 Para sa marami, ang ilang popular na pagdiriwang ay pangunahin nang mga pagkakataon para magkasama-sama ang pamilya at magkakaibigan. Kaya kung iniisip ng isa na ang ating maka-Kasulatang paninindigan ay hindi nagpapakita ng pagmamahal o wala sa katuwiran, maaari nating ipaliwanag sa kaniya sa mabait na paraan na mahalaga rin sa mga Saksi ni Jehova ang kaayaayang mga salu-salo ng pamilya at magkakaibigan. (Kawikaan 11:25; Eclesiastes 3:12, 13; 2 Corinto 9:7) Tuwang-tuwa tayong makasama ang ating mga mahal sa buhay sa buong taon, pero dahil sa ating pag-ibig sa Diyos at sa kaniyang matuwid na mga pamantayan, ayaw nating mabahiran ang gayong masasayang okasyon ng mga kaugaliang magpapasamâ ng Kaniyang loob.—Tingnan ang kahong “Nagdudulot ng Napakalaking Kagalakan ang Tunay na Pagsamba,” sa pahina 156.

24 Maganda ang naging resulta nang ipaliwanag ng ilang Saksi sa mga taimtim na nagtatanong ang mga punto sa kabanata 16 ng aklat na Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya? Pero tandaan natin na ang ating tunguhin ay para makuha ang kanilang loob, at hindi para makipagtalo. Kaya maging magalang, manatiling mahinahon, at “ang inyong pananalita nawa ay laging may kagandahang-loob, na tinimplahan ng asin.”—Colosas 4:6.
25 Bilang mga lingkod ni Jehova, naturuan tayong mabuti sa mga bagay-bagay. Alam natin kung bakit natin pinaniniwalaan, ginagawa, at iniiwasan ang ilang bagay. (Hebreo 5:14) Kaya kayong mga magulang, turuan ninyo ang inyong mga anak na mangatuwiran salig sa mga simulain sa Bibliya. Sa paggawa nito, pinatitibay ninyo ang kanilang pananampalataya, tinutulungan ninyo silang masagot mula sa Kasulatan ang mga kumukuwestiyon sa kanilang mga paniniwala, at tinitiyak ninyo sa kanila na mahal sila ni Jehova.—Isaias 48:17, 18; 1 Pedro 3:15.

26 Ang lahat ng sumasamba sa Diyos “sa espiritu at katotohanan” ay hindi lamang umiiwas sa mga di-makakasulatang pagdiriwang kundi nagsisikap ding maging matapat sa lahat ng pitak ng buhay. Sa ngayon, itinuturing ng marami na hindi na praktikal ang pagiging matapat. Pero gaya ng makikita natin sa susunod na kabanata, ang mga paraan ng Diyos ang palaging pinakamagaling.

[Mga Talababa]

Tingnan ang kahong “Dapat ba Akong Makisali sa Pagdiriwang?” sa pahina 148-9. May ilang partikular na kapistahan at pagdiriwang na nakatala sa Watch Tower Publications Index, na inilathala ng mga Saksi ni Jehova.
Salig sa kronolohiya ng Bibliya at sa sekular na kasaysayan, malamang na isinilang si Jesus noong 2 B.C.E. ng buwan ng Etanim sa kalendaryong Judio, na pumapatak ng Setyembre/Oktubre sa ating kasalukuyang kalendaryo.—Tingnan ang Insight on the Scriptures, Tomo 2, pahina 56-7, inilathala ng mga Saksi ni Jehova.

Tingnan ang kahong “Mga Kapistahan at Satanismo” sa pahina 150.
Hinihiling ng tipang Kautusan na ang isang babae, pagkatapos magsilang, ay dapat magbigay sa Diyos ng handog ukol sa kasalanan. (Levitico 12:1-8) Ipinaaalaala ng kahilingang ito ang malungkot na katotohanan na ipinapasa ng mga tao ang kasalanan sa kanilang mga anak. Nakatulong ito sa mga Israelita na magkaroon ng wastong pananaw hinggil sa kapanganakan ng isang sanggol at maaaring nag-udyok sa kanila na umiwas sa mga paganong kaugalian sa pagdiriwang ng kapanganakan.—Awit 51:5.

Iniuugnay rin ang Easter sa pagsamba ng mga taga-Fenicia sa diyosa ng pag-aanak na si Astarte. Itlog at kuneho ang kaniyang mga sagisag. Ang mga estatuwa ni Astarte ay inilalarawan na may napakalaking mga sangkap sa sekso o kaya naman ay may hawak na itlog at may katabing kuneho.
Tingnan ang tatlong artikulo tungkol sa kasalan at sa mga salu-salo sa Ang Bantayan, Oktubre 15, 2006, pahina 18-31.
Tingnan Ang Bantayan, Pebrero 15, 2007, pahina 30-1.
Inilathala ng mga Saksi ni Jehova.

[Mga Tanong sa Aralin]
1. Anong uri ng mga tao ang inilalapit ni Jehova sa kaniya, at bakit sila dapat manatiling mapagbantay sa kanilang espirituwalidad?
2. Ipaliwanag kung ano ang pananaw ni Jehova sa mga nagtatangkang pagsamahin ang tunay na relihiyon at ang huwad na relihiyon.
3, 4. Bakit kailangan nating bigyang-pansin ang mga simulain ng Bibliya kapag sinusuri ang popular na mga kaugalian at pagdiriwang?
5. Bakit tayo makakatiyak na hindi Disyembre 25 ang kapanganakan ni Jesus?
6, 7. (a) Saan nagmula ang maraming kaugalian ng Pasko? (b) Ano ang pagkakaiba ng pagbibigayan kung Pasko at pagbibigayan ng mga Kristiyano?
8. Nagregalo ba ang mga astrologo kay Jesus para sa kaniyang kapanganakan? Ipaliwanag.
9. Ano ang nangyari sa mga pagdiriwang ng araw ng kapanganakan na binanggit sa Bibliya?
10, 11. Ano ang pananaw ng sinaunang mga Kristiyano sa mga pagdiriwang ng kapanganakan, at bakit?
12. Bakit masasabing mas mahalaga ang araw ng ating kamatayan kaysa sa araw ng ating kapanganakan?
13, 14. Saan nagmula ang popular na mga kaugalian ng Easter?
15. Saan nagmula ang Halloween, at ano ang kapansin-pansin sa piniling petsa para ipagdiwang ang kapistahang ito?
16, 17. (a) Bakit dapat suriin ng mga Kristiyanong nagpaplanong magpakasal ang mga lokal na kaugalian sa kasal sa tulong ng mga simulain sa Bibliya? (b) Kung tungkol sa mga kaugaliang gaya ng paghahagis ng bigas o ng iba pang bagay, ano ang dapat isaalang-alang ng mga Kristiyano?
18. Anong mga simulain sa Bibliya ang dapat sundin ng magkasintahang nagpaplanong magpakasal at ng mga inanyayahang dumalo?
19, 20. Ano ang sinasabi ng isang sekular na reperensiya tungkol sa pinagmulan ng pagto-toast, at bakit hindi katanggap-tanggap ang kaugaliang ito sa mga Kristiyano?
21. Anong mga popular na pagdiriwang ang dapat iwasan ng mga Kristiyano bagaman tila walang kaugnayan sa relihiyon ang mga ito, at bakit?
22. Kailan maaaring magdesisyon ang isang Kristiyano ayon sa kaniyang budhi kung makikisali siya o hindi sa isang pagdiriwang?
23, 24. Paano tayo makapagbibigay ng mahusay na patotoo may kinalaman sa matuwid na mga pamantayan ni Jehova?
25, 26. Paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na sumulong sa pananampalataya at pag-ibig kay Jehova?
[Kahon/Larawan sa pahina 148, 149]

DAPAT BA AKONG MAKISALI SA PAGDIRIWANG?


Simulain: “‘Lumabas kayo mula sa kanila, at humiwalay kayo,’ sabi ni Jehova, ‘at tigilan na ninyo ang paghipo sa maruming bagay’; ‘at tatanggapin ko kayo.’”—2 Corinto 6:17.
Tanungin ang sarili tungkol sa isang popular na pagdiriwang o kaugalian
▪ Kitang-kita bang nagmula ito sa gawain o turo ng huwad na relihiyon, kasali na ang espiritismo?—Isaias 52:11; 1 Corinto 4:6; 2 Corinto 6:14-18; Apocalipsis 18:4.
▪ Nagbibigay ba ito ng labis na parangal o paghanga sa isang tao, organisasyon, o sagisag ng bansa?—Jeremias 17:5-7; Gawa 10:25, 26; 1 Juan 5:21.
▪ Iniaangat ba nito ang isang bansa o etnikong grupo kaysa sa iba?—Gawa 10:34, 35; 17:26.
▪ Nakikita ba rito “ang espiritu ng sanlibutan,” na salansang sa banal na espiritu ng Diyos?—1 Corinto 2:12; Efeso 2:2.
▪ May matitisod ba kung makikisali ako rito?—Roma 14:21.
▪ Kung hindi ako makikisali, paano ko ito ipaliliwanag sa iba sa magalang na paraan?—Roma 12:1, 2; Colosas 4:6.
Makatutulong din ang sumusunod na mga teksto upang masagot ang mga tanong tungkol sa popular na mga pagdiriwang:
▪ “Nakisama [ang di-tapat na mga Israelita] sa mga bansa at natuto ng kanilang mga gawa.”—Awit 106:35.
▪ “Ang taong tapat sa pinakakaunti ay tapat din sa marami, at ang taong di-matuwid sa pinakakaunti ay hindi rin matuwid sa marami.”—Lucas 16:10.
▪ “Hindi kayo bahagi ng sanlibutan.”—Juan 15:19.
▪ “Hindi kayo maaaring makibahagi sa ‘mesa ni Jehova’ at sa mesa ng mga demonyo.”—1 Corinto 10:21.
▪ “Ang panahong nagdaan ay sapat na upang maisagawa ninyo ang kalooban ng mga bansa nang lumalakad kayo sa mga gawa ng mahalay na pag- gawi, masasamang pita, mga pagpapakalabis sa alak, mga walang-taros na pagsasaya, mga paligsahan sa pag-inom, at mga bawal na idolatriya.”—1 Pedro 4:3.
[Larawan sa pahina 150]

MGA KAPISTAHAN AT SATANISMO

Kapansin-pansin na ang pinakaimportanteng araw sa relihiyong tinatawag na Satanismo ay ang araw ng kapanganakan ng isang tao. Bakit? Dahil naniniwala ang mga Satanista na ang bawat indibiduwal ay diyos kung nais niyang ituring ang kaniyang sarili na diyos. Kaya ang pagdiriwang ng kapanganakan ay pagdiriwang ng pagsilang ng isang diyos. Siyempre pa, marami ang hindi sang-ayon sa ganitong sobrang pagtingin sa sarili. Pero ganito ang sabi ng aklat na The Lore of Birthdays: “Ang ibang pagdiriwang ay nakapagpapataba ng puso, pero ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ay nakapagpapalaki ng ulo.”
Ang sumunod na pinakaimportanteng mga pagdiriwang sa kalendaryo ng mga Satanista ay ang Walpurgis Night at Halloween. Ayon sa Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, ang Walpurgis Night ay “ang bisperas ng May Day kung saan ang mga mangkukulam ay pinaniniwalaang nagkikita-kita sa isang napagkasunduang lugar.”
[Kahon sa pahina 156]

NAGDUDULOT NG NAPAKALAKING KAGALAKAN ANG TUNAY NA PAGSAMBA

Si Jehova ang “maligayang Diyos,” at gusto niyang maging maligaya ang kaniyang mga lingkod. (1 Timoteo 1:11) Ang katotohanang ito ay makikita sa sumusunod na mga teksto:
“Ang may mabuting puso ay laging may piging.”—Kawikaan 15:15.
“Nalaman ko na wala nang mas mabuti sa kanila kundi ang magsaya at gumawa ng mabuti habang ang isa ay nabubuhay; at na ang bawat tao rin ay kumain at uminom nga at magtamasa ng kabutihan dahil sa lahat ng kaniyang pagpapagal. Iyon ang kaloob ng Diyos.”—Eclesiastes 3:12, 13.
“Kung tungkol sa isa na bukas-palad, nagpapayo siya ukol sa mga bagay na bukas-palad; at para sa mga bagay na bukas-palad ay titindig siya.”—Isaias 32:8.
“Pumarito kayo sa akin, lahat kayo na nagpapagal at nabibigatan, at pagiginhawahin ko [Jesus] kayo. . . . Sapagkat ang aking pamatok ay may-kabaitan at ang aking pasan ay magaan.”—Mateo 11:28, 30.
“Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.”—Juan 8:32.
“[Ibigay] ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.”—2 Corinto 9:7.
“Ang mga bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, . . . kabaitan, kabutihan.”—Galacia 5:22.
“Ang bunga ng liwanag ay binubuo ng bawat uri ng kabutihan at katuwiran at katotohanan.”—Efeso 5:9.
[Kahon sa pahina 158, 159]

GUMAWA NG MATATALINONG DESISYON

Kung minsan, maaaring bumangon ang mga situwasyong susubok sa ating pag-ibig kay Jehova at sa ating unawa sa mga simulain sa Bibliya. Halimbawa, baka ang isang Kristiyano ay anyayahan ng kaniyang di-sumasampalatayang asawa sa isang salu-salo kasama ng mga kamag-anak sa panahon ng isang kapistahan ng sanlibutan. Ang ilang Kristiyano ay maaaring pahintulutan ng kanilang budhi na paunlakan ang paanyaya; ang iba naman ay hindi. Kapag pinaunlakan ng isang Kristiyano ang paanyaya, dapat na makita sa kaniyang paggawi na hindi siya nakikipagdiwang kundi gusto lamang niyang makasalo ang kanilang mga kamag-anak.

Makabubuti para sa isang Kristiyano na magalang na kausapin agad ang kaniyang asawa, anupat ipinaliliwanag na baka may mapahiya kung hindi siya makisali sa mga gagawin ng kanilang mga kamag-anak bilang bahagi ng pagdiriwang. Baka sakaling magdesisyon ang di-sumasampalatayang asawa na sa ibang araw na lamang sila pumunta.—1 Pedro 3:15.
Paano kung mapilit pa rin ang asawang lalaki na isama ang kaniyang Kristiyanong asawa kahit nagpaliwanag na ito? Puwedeng isipin ng Kristiyanong asawang babae na pananagutan ng kaniyang asawa bilang ulo ng pamilya ang magpakain sa pamilya. (Colosas 3:18) Sa pagkakataong ito, isinaayos ng asawang lalaki na sa bahay ng mga kamag-anak nito sila kumain. Baka makapagpatotoo pa nga ang asawang babae sa okasyong iyon. Hindi naman nagiging marumi ang pagkain dahil lamang sa kinakain ito sa panahon ng kapistahan ng sanlibutan. (1 Corinto 8:8) Maaaring ituring ng Kristiyano na karaniwang kainan lamang ito at hindi naman kailangang makisali sa anumang pagbabatian, kantahan, pagto-toast, at iba pang gawain sa pagdiriwang.
Ang isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay ang posibleng maging epekto sa iba ng pakikisalo sa gayong kainan. Dapat isaisip ng Kristiyanong asawang babae ang posibilidad na baka matisod ang iba kapag nalaman nilang pumunta siya sa pagdiriwang ng mga di-Saksing kamag-anak.—1 Corinto 8:9; 10:23, 24.
Isa pa, hindi kaya pilitin ng pamilya ang Kristiyanong asawang babae na makipagkompromiso? Mahirap nang tumanggi kapag kahiyaan na! Kaya mahalagang patiunang pag-isipan nang mabuti ang mga bagay-bagay, anupat isinasaalang-alang ang lahat ng maaaring mangyari, pati na siyempre ang kaniyang sariling budhing Kristiyano.—Gawa 24:16.

Dapat Ko Bang Tanggapin ang Bonus Kung Pasko?

Sa panahon ng Kapaskuhan, baka magbigay ng regalo o bonus ang amo ng isang Kristiyano. Dapat ba itong tanggihan ng Kristiyano? Depende sa kalagayan. Baka wala naman sa isip ng amo niya na kapag tinanggap ito ng isa ay nagdiriwang na siya ng Pasko. Baka gusto lamang ng amo na ibahagi sa lahat ng kaniyang trabahador ang tinubo ng kompanya. O maaaring ang bonus ay bilang pasasalamat sa ginawang paglilingkod sa buong taon at para maudyukan pa silang ipagpatuloy ang mahusay na pagtatrabaho. Maaaring magbigay ng regalo ang amo sa lahat ng empleado—Judio, Muslim, o iba pa—nagdiriwang man sila ng Pasko o hindi. Kaya hindi nangangahulugang hindi na maaaring tanggapin ng isang Saksi ni Jehova ang isang regalo dahil lamang sa nauugnay ito sa isang kapistahan o ibinigay ito sa panahon ng isang pagdiriwang.
Kung niregaluhan ang isang Kristiyano dahil sa isang relihiyosong kapistahan, at tinanggap niya ang regalo, hindi ito nangangahulugan na nakikipagdiwang na siya. Baka ang isang katrabaho o kamag-anak ay magsabi sa Saksi, “Alam kong hindi ninyo ipinagdiriwang ang okasyong ito, pero gusto pa rin kitang regaluhan.” Kung ipinahihintulot ng budhi ng isang Kristiyano, maaari niyang tanggapin ang regalo at magpasalamat nang hindi bumabanggit ng anuman tungkol sa kapistahan. (Gawa 23:1) Marahil sa ibang panahon na malamang na hindi na sasamâ ang kaniyang loob, mataktika nang maipaliliwanag ng isang Kristiyano ang kaniyang paninindigan.
Pero paano kung maliwanag na ang intensiyon ng nagreregalo ay para ipakita na hindi matatag ang paninindigan ng Kristiyano sa kaniyang mga paniniwala o na makikipagkompromiso ito kapalit ng materyal na pakinabang? Kung gayon, dapat lamang na tanggihan ang regalo. Tiyak na gusto nating makapag-ukol ng bukod-tanging debosyon sa Diyos na Jehova.—Mateo 4:8-10.

[Larawan sa pahina 147]

Ang mga tunay na Kristiyano ay nagbibigay udyok ng pag-ibig

**Manatili Sa Pag-ibig Ng Diyos, c 2008; Kabanata 13, p. 144 – 159

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

2 Responses to “Mga Pagdiriwang na Hindi Nakalulugod sa Diyos”

 1. fromthesunrising Says:

  WHY DO JEHOVAH’S WITNESSES DON’T CELEBRATE NEW YEAR’S EVE?

  http://www.jw-archive.org/2011/12/why-dont-jehovahs-witnesses-celebrate_26.html

  WHY DO THE JEHOVAH’S WITNESSES DON’T CELEBRATE CHRISTMAS?

  http://www.jw-archive.org/2011/12/why-dont-jehovahs-witnesses-celebrate.html

  http://www.jw-archive.org/2011/12/christmas-its-origins-and-associations.html

  http://www.jw-archive.org/2011/12/can-pagan-customs-of-christmas-really.html

  WHY THE JEHOVAH’S WITNESSES DON’T CELEBRATE BIRTHDAY?

  http://www.jw-archive.org/2011/08/why-do-jehovahs-witnesses-not-celebrate.html

  http://www.jw-archive.org/2012/01/jehovahs-witnesses-does-job-14-apply-to.html

 2. fromthesunrising Says:

  OTHER LINKS TO CHRISTMAS AND BIRTHDAYS:

  http://searchforbibletruths.blogspot.com/2011/12/christmas-links-to-information.html

  http://searchforbibletruths.blogspot.com/2009/11/birthdays.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: